instagram

Privacy Statement

Privacy Statement

Studio Bulb respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door Studio Bulb worden verwerkt. In dat kader heeft Studio Bulb passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen en misbruik te voorkomen.

1. Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon ofwel om informatie die naar deze persoon te herleiden is. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om naam en adres, maar in bepaalde gevallen kan het ook gaan om een IP-adres.

2. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Studio Bulb verzamelt uw persoonsgegevens omdat u een bezoek heeft gebracht aan onze website en/of deze gegevens aan ons heeft verstrekt, deze gegevens in het kader van dienstverlening zijn verkregen, deze gegevens door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of deze gegevens via openbare bronnen bekend zijn geworden.

3. Welke gegevens worden door Studio Bulb verwerkt?

De volgende gegevens worden onder meer door Studio Bulb verwerkt:

 • bedrijfsnaam, naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, factuuradres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke communicatie benodigde gegevens;
 • identiteitsgegevens (indien noodzakelijk, kopie van een identiteitsbewijs);
 • zakelijke gegevens, zoals uittreksel handelsregister en btw nummers;
 • bank en betaalgegevens;
 • informatie betreffende uw aangegeven voorkeur voor de ontvangt van nieuwsbrieven;
 • informatie betreffende de (netwerk)apparatuur waarmee u de website bezoekt, zoals de locatie en het IP-adres;
 • overige informatie in het kader van uw bezoek aan de website, zoals de duur van het bezoek en klikgedrag.

4. Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Studio Bulb verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • contact leggen met klanten en potentiele klanten;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht tot het verlenen van diensten als fotograaf;
 • facturering, crediteuren- en debiteurenbeheer;
 • verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor en informatie over Studio Bulb dan wel andere mailings waarvoor u zich heeft ingeschreven;
 • analyseren van interesses en behoeften;
 • (optimaliseren van) marketing- en communicatieactiviteiten;
 • optimaliseren van de werking van de website;
 • voldoen aan verplichtingen voortvloeiende uit enige wettelijke plicht.

5. De grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Studio Bulb verwerkt de hiervoor persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen grondslagen als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • gerechtvaardigd belang;
 • door u verkregen toestemming.

6. Bewaartermijnen

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van de eerder genoemde doeleinden. Zij zullen enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. De gegevens zullen uiterlijk twee jaar na het laatste gebruik worden verwijderd, voor zover geen bewaartermijn is vastgesteld in geldende wet- en regelgeving.

7. Beveiliging

Studio Bulb heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing, of bekendmaking.

Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via carola@studiobulb.nl.

8. Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • het recht om Studio Bulb om inzage te verzoeken in de persoonsgegevens die zijn verwerkt. Dit verzoek zal worden toegewezen zolang rechten van derden zich hiertegen niet verzetten.
 • het recht om Studio Bulb te verzoeken uw gegevens te corrigeren of aan te vullen, in geval de uw gegevens zoals bij ons bekend onvolledig of onjuist zijn.
 • het recht om Studio Bulb te verzoeken uw gegevens te verwijderen. Slechts in geval sprake is van een gegrond verzoek zal Studio Bulb hiertoe overgaan. In geval Studio Bulb wettelijk verplicht is uw gegevens te bewaren, zal zij aan een dergelijk verzoek niet tegemoet komen.
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of te verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. Dit verzoek zal worden gehonoreerd in geval u uw belang hiertoe op goede gronden kan aantonen en geen sprake is van een wettelijke plicht die zich hiertegen verzet.
 • het recht op dataportabiliteit. Op uw verzoek zullen de door Studio Bulb digitaal verwerkte gegevens aan een derde partij worden overgedragen.
 • het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, voor zover de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op toestemming, Studio Bulb zal de verwerking van de gegevens gebaseerd op uw toestemming dan staken, voor zover er geen wettelijke plicht is die zich hiertegen verzet.
 • het recht om een klacht in te dienen bij het toezichthoudend orgaan, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Studio Bulb aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Heeft u vragen over uw rechten, dan kunt u contact opnemen via carola@studiobulb.nl.

9. Delen gegevens met derden

Studio Bulb deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Studio Bulb uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Studio Bulb ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en aansprakelijk voor eventuele schade. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

10. Hoe Google gegevens gebruikt van deze website

Deze website maakt gebruik van Google Services om de kwaliteit te verbeteren. Via deze link leest u hoe Google gebruik maakt van de gegevens van deze website.

11. Gebruik social media

Op de website van Studio Bulb zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Studio Bulb houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

12. Cookies

Studio Bulb houdt gebruiksgegevens van de website bij voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde gegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Studio Bulb verkocht aan derden.

Externe partijen kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens de genoemde externe partijen verwerken. Door gebruik te maken van de website van Studio Bulb geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door deze externe partijen op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Studio Bulb heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

13. Mailings

In geval u op onze website heeft aangegeven dat u van ons een nieuwsbrief wenst te ontvangen of in de algemene mailing te worden opgenomen, kunt u zich hier op elk moment weer voor afmelden via carola@studiobulb.nl.

14. Klacht

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Bulb, dan vernemen wij dat graag. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

15. Contact

In geval u vragen of klachten heeft over bovenstaande informatie, kunt u contact opnemen via carola@studiobulb.nl

Studio Bulb behoudt zich het recht voor het Privacy Statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie zal altijd te raadplegen zijn via de website van Studio Bulb.

Datum laatste wijziging: 1 augustus 2023.